CRM35

Độ truyền sáng: 78%

Tỷ lệ ngăn chặn hồng ngoại: 71%

Tỷ lệ ngăn tia tử ngoại: 99%

Danh mục: