UVR35

Độ truyền sáng: 35%

Tỷ lệ ngăn chặn hồng ngoại: 93%

Tỷ lệ ngăn tia tử ngoại: 100%

Danh mục: