TN35S

Độ truyền sáng: 35%

Tỷ lệ ngăn chặn hồng ngoại: 95%

Tỷ lệ ngăn tia tử ngoại: 99%

Danh mục: