TN83

Độ truyền sáng: 75%

Tỷ lệ ngăn chặn hồng ngoại: 30%

Tỷ lệ ngăn tia tử ngoại: 99%

Danh mục: