CS70 HCG

Độ truyền sáng: 70%

Tỷ lệ ngăn chặn hồng ngoại: 86%

Tỷ lệ ngăn tia tử ngoại: 99%

Danh mục: