UH65

Độ truyền sáng: 65%

Tỷ lệ ngăn chặn hồng ngoại: 92%

Tỷ lệ ngăn tia tử ngoại: 100%

Danh mục: