GL10

Độ truyền sáng: 15%

Tỷ lệ ngăn chặn hồng ngoại: 93%

Tỷ lệ ngăn tia tử ngoại: 99%

Danh mục: