GL20

Độ truyền sáng: 20%

Tỷ lệ ngăn chặn hồng ngoại: 92%

Tỷ lệ ngăn tia tử ngoại: 99%

Danh mục: